Extra informatie lidmaatschap

Korte weergave statuten S.V. Oxytoc betrekking tot lidmaatschap
Artikel 3
De vereniging kent:

a.     Leden

b.    Alumni-leden

c.     Externe leden

d.    Donateurs

1.    Natuurlijke personen die staan ingeschreven als student bij de Saxion Hogeschool te Enschede (of diens rechtsopvolger) en de studies Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek en Chemie volgen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als lid.

2.    Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.    Alumni-leden zijn natuurlijke personen die een studie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek en Chemie hebben afgerond.

4.    Externe leden zijn natuurlijke personen die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse bijdrage.

5.    Donateurs zijn zoals hierna in artikel 7 omschreven.

6.    Tenzij uitdrukkelijke anders is bepaald, worden hierna onder leden tevens begrepen alumni-leden en externe leden, en wordt onder lidmaatschap tevens begrepen het alumni-lidmaatschap en het lidmaatschap van externe leden.

7.    Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 4 ledenregister

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, IBAN nummers en e-mailadressen van de leden zijn opgenomen. Het register vermeldt tevens of het een lid, alumni-lid, extern lid of donateur betreft. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun bovengenoemde gegevens bij het bestuur bekend zijn.

Artikel 5. Jaarlijkse bijdragen

1.    De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

2.    In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage.

Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap

1.    Het lidmaatschap eindigt:

a.     Door overlijden van het lid.

b.    Door opzegging door het lid

c.     Door opzegging door de vereniging

d.    Door ontzetting

2.    Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen, mits dit minimaal zes weken voor het einde van het boekjaar aangegeven is.

3.    Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk

a.     Indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.

b.    Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden.

5.    Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.    Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid, hem staat binnen een maand na ontvangst van de bedoelde kennisgeving beroep open op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende is het lid geschorst.

7.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Korte weergave HR betrekking tot lidmaatschap
Artikel 8: Leden

1.    De vereniging kent lidmaatschapsvormen zoals opgenomen in de statuten en beschreven staan in artikel 9 lid 2 van het HR.

2.    Het bestuur bepaalt per activiteit welke typen leden deel mogen nemen of voorrang krijgen op die activiteit.

3.    Met het aangaan van het lidmaatschap, heeft het lid de verplichting zich naar behoren te gedragen tijdens activiteiten en bijeenkomsten, georganiseerd door of met de vereniging. De vereniging zal geenszins gedrag tolereren dat in strijd is met de cultuur en het beleid van de vereniging, waardoor de goede naam van de vereniging op welke wijze dan ook in gevaar komt en/of de vereniging in diskrediet kan worden gebracht.

3.1.                   Deze gedragscode geldt voor zowel traditionele als nieuwe media.

4.    Voor het royeren van leden en de daarbij behorende procedures wordt naar de statuten verwezen.

5.    Voor het beëindigen van het lidmaatschap dient opzegging te geschieden 6 weken voor het einde van het boekjaar. Deze opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.

Artikel 9: Contributie

8.    Ieder lid, extern lid en alumni-lid is gehouden tot de betaling van een jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan wordt vastgesteld tijdens de ALV en opgenomen in het HR.

 

De hoogte van de contributie is per 11-7-2014 vastgesteld op:
Leden:                          € 10,- *
Alumni-leden:            € 5,-
Externe leden:           € 10,- *
Donateurs:                  € 0,-
* vanaf het 3e kwartiel:      €7,50